Dziś jest: piątek, 10-07-2020
Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa

Regulamin wynagradzania

 

 

ZARZĄDZENIE NR 20/12

Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania

pracowników Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy

 

 

Na podstawie art. 772 Kodeksu pracy w związku z art. 31d ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Leśnicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 1/2009 Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.

 

 


 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 20/12

Dyrektora LOKiR z dnia 31.12.2012 r.

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW

LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY

 

§ 1

Przepisy wstępne

 1. Na podstawie art. 772 Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974r. z późn. zm.) w związku z art. 31d ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ustalam warunki wynagradzania i przyznawania świadczeń mających związek z pracą dla pracowników Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników bez względu na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko.

 1. Regulamin wynagradzania nie określa warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy dot. pracowników instytucji kultury.

 

§ 2

Warunki wynagradzania pracowników

 

 1. Ustalam wykaz stanowisk pracy i maksymalne wynagrodzenie zasadnicze.

Stanowisko pracy

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze

w zł

Pracownicy zarządzający

gł. księgowy

5.000,00

Pozostali pracownicy

kierownik administracyjny

4.000,00

starszy kustosz

3.000,00

kustosz

2.800,00

starszy bibliotekarz

2.500,00

bibliotekarz

2.250,00

młodszy bibliotekarz

2.200,00

główny instruktor

2.500,00

instruktor

2.300,00

referent

2.000,00

sekretarka

1.900,00

organizator

1.800,00

pracownik gospodarczy

1.700,00

palacz centralnego ogrzewania

1.600,00

 

 1. Kryteria ustalania wynagrodzenia zasadniczego i ewentualnych podwyżek uwzględniają w szczególności:

 • zakres obowiązków pracownika

 • zakres odpowiedzialności

 • inicjatywę i samodzielność w wykonywaniu zadań

 • wykształcenie

 • dotychczasowe doświadczenie

 • osiągnięcia w pracy

 1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną.

 2. Pracownikowi przysługuje:

 • dodatek za wieloletnią pracę

 • dodatek specjalny

 • nagroda jubileuszowa

 • odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę

 1. Pracownicy, którym powierzono funkcje kierownicze, otrzymują dodatek funkcyjny.

 

§ 3

Nagroda dyrektora

 

 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Dyrektor.

 

§ 4

Inne świadczenia związane z pracą

 

1.     Dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny, nagroda jubileuszowa, odprawa pieniężna – w związku z przejściem na emeryturę lub rentę przysługują pracownikom na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.

2.     Pracownikom przysługuje również zwrot kosztów używania własnego samochodu przy wykonywaniu pracy oraz pokrycie kosztów podróży służbowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 5

Przepisy końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2013 r., tj. po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.