Dziś jest: poniedziałek, 16-09-2019
Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Regulamin uczestnictwa w zespołach

REGULAMIN

uczestnictwa w zespołach artystycznych, sekcjach zainteresowań

oraz warsztatach organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji

                     
Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji (LOKiR).

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji jest:  

 • zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,
 • zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć, 
 • akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa,
 • w przypadku zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.

II. Opłaty za zajęcia 

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez LOKiR reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora LOKiR-u, dostępny na stronie www.lokir.lesnica.pl
 2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających     w danym miesiącu.
 4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć.
 5. Opłat można dokonywać w kasie LOKiR-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00, w soboty w bibliotece w godz. 10.00 – 14.00 lub przelewem na konto           w BS Spółdzielczym w Leśnicy na numer: 19 8907 0008 2001 0000 0576 0001        (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
 6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
 7. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.

III. Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
 2. LOKiR zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
 3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów. 
 4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa      w zajęciach.
 5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 
 2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu).
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 4. LOKiR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych  norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych            i bezpieczeństwa.
 6. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika LOKiR-u. 
 7. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem LOKiR-u wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. LOKiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością LOKiR-u.
 2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez LOKiR wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości LOKiR-u oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).

VI. Postanowienia ogólne

 1. LOKiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach zajęć  i  innych pomieszczeniach LOKiR -u.
 2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 3. Każdy zespół artystyczny/sekcja zainteresowań może dodatkowo określić na piśmie   i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora LOKiR-u.

Regulamin zespołów2_1.jpeg

Regulamin zespołów2_2.jpeg