Dziś jest: sobota, 24-07-2021
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Regulamin uczestnictwa w zespołach

REGULAMIN
uczestnictwa w zespołach artystycznych, sekcjach zainteresowań oraz warsztatach

organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy

w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego

 1. Warunki ogólne.
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy (LOKiR) dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w zajęciach oraz podpisały oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu i akceptują niniejszy regulamin.
 2. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach przy ul. Nad Wodą 15 lub w innych salach uzgodnionych przez LOKiR z zachowaniem 1,5 metra odległości  od pozostałych uczestników.
 3. Podczas przebywania w budynku należy mieć zakryte maską, przyłbicą, kaskiem ochronnym lub elementem odzieży usta i nos.
 4. Po wejściu do budynku, w którym odbywają się zajęcia należy zdezynfekować ręce.
 5. Na zajęcia należy przybyć 5 minut przed ich rozpoczęciem.
 6. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe, które nie są objęte kwarantanną.
 7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
 8. Prowadzący zajęcia instruują uczestników o drogach komunikacji i dbają o niestykanie się poszczególnych grup.
 9. Prowadzący zajęcia wietrzą sale raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas prowadzenia zajęć.
 10.  LOKiR zapewnia 15 minutowe odstępy pomiędzy poszczególnymi wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć.

 

II. Opłaty za zajęcia 

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez LOKiR reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora LOKiR-u.
 2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
 4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć.
 5. Opłat można dokonywać w kasie LOKiR-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub przelewem na konto w BS w Leśnicy na numer: 19 8907 0008 2001 0000 0576 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
 6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
 7. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.


III. Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
 2. LOKiR zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
 3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów. 
 4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
 5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

 

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 
 2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu.
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 4. LOKiR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć. LOKiR nie zapewnia ubezpieczenia NW uczestników zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych  norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i zasad bezpieczeństwa.
 6. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika LOKiR-u. 
 7. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem LOKiR-u wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.


V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. LOKiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością LOKiR-u.
 2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez LOKiR wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości LOKiR-u oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z   rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E (RODO).


VI. Postanowienia ogólne

 1. LOKiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach  zajęć i innych pomieszczeniach LOKiR-u.
 2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 3. Dla każdej sekcji zainteresowań /zespołu artystycznego Dyrektor LOKiR może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie.