Dziś jest: wtorek, 14-07-2020
Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Regulamin uczestnictwa w zespołach

REGULAMIN
uczestnictwa w zespołach artystycznych, sekcjach zainteresowań oraz warsztatach

organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy

                                          
Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji (LOKiR).

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji jest:  

 • zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,
 • zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć, 
 • akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa – deklaracji członkowskiej,
 • w przypadku zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.

II. Opłaty za zajęcia 
Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez LOKiR reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora LOKiR-u.

 1. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
 2. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
 3. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć.
 4. Opłat można dokonywać w kasie LOKiR-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00 lub przelewem na konto w BS Spółdzielczym w Leśnicy na numer: 19 8907 0008 2001 0000 0576 0001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
 5. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
 6. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.

III. Organizacja zajęć

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
 2. LOKiR zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
 3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów. 
 4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
 5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 
 2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie  o jego samodzielnym powrocie do domu.
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 4. LOKiR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych  norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 6. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika LOKiR-u. 
 7. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem LOKiR-u wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. LOKiR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością LOKiR-u.
 2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez LOKiR wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości LOKiR-u oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnicy informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Leśnicki  Ośrodek  Kultury  i  Rekreacji z siedzibą w Leśnicy przy ul. Nad Wodą 15.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: lokir@lesnica.pl.
 3. Ma Pan/Pani prawo do żądania od LOKiR-u dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 4. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – LOKiR będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
 6. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w celach realizacji zadań statutowych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: firma ubezpieczająca, np. PZU, organizator, jednostki kontrolujące,
 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez LOKiR rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/zgód oraz oświadczeń.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.
 4. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia ogólne

 1. LOKiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach zajęć  i  innych pomieszczeniach LOKiR-u.
 2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
 3. Każdy zespół artystyczny/sekcja zainteresowań może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora LOKiR-u.

Regulamin zespołów z klauzulą.jpeg