Dziś jest: wtorek, 14-07-2020
Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Regulamin  Zespołów Tańca Mażoretkowego


REGULAMIN  ZESPOŁÓW TAŃCA MAŻORETKOWEGO

 

1. Zespoły tańca mażoretkowego „Słoneczka” i „Mini Słoneczka” wchodzą w struktury Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy, jako sekcje zainteresowań.

2. Siedzibą zespołów jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Nad Wodą 15 w Leśnicy.

3. Zespoły tańca mażoretkowego „Słoneczka” i „Mini Słoneczka” są zespołami amatorskimi, zrzeszającym dzieci i młodzież Leśnicy i okolic.

 

I

Cele działalności zespołów:

 1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie takiej aktywności w dalszej edukacji.
 3. Popularyzowanie i rozpowszechnianie kultury tanecznej w środowisku lokalnym.
 4. Współuczestniczenie w kształtowaniu świadomości społecznej.
 5. Podnoszenie wrażliwości estetycznej oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom własnego środowiska.
 6. Zabawa oraz nawiązywanie nowych znajomości.
 7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
 8. Zapoznanie z różnymi formami tanecznymi.
 9. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz odpowiedzialności, punktualności i systematyczności.
 10. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
 11. Promowanie miasta i gminy Leśnica w kraju i za granicą.
 12. Sceniczna prezentacja opracowanych programów, a tym samym i osiągnięć artystycznych.

 

II 

Zajęcia taneczne odbywają się grupowo. Przynależność do grupy jest zależna od wieku i stopnia zaawansowania uczestnika. Program nauczania realizowany jest na różnym poziomie trudności w zależności od możliwości uczestników. Obejmują:

 1. naukę tańca oraz układów choreograficznych,
 2. poznanie różnych gatunków tańca oraz muzyki,
 3. zajęcia akrobatyczne
 4. wdrażanie uczestników do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystywania wolnego czasu,
 5. przygotowanie do występów scenicznych, w tym strojów, fryzur
 6. kształtowanie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za jego poziom i wyniki,
 7. przygotowanie do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych, np. przeglądy, festiwale, konkursy, mistrzostwa.

 

III

 Nabór do zespołu odbywa się raz w roku, jednakże możliwe jest również ubieganie się o członkowstwo w innym niż wyznaczony termin. Decyzję o przyjęciu podejmuje instruktor, uzależniając ją od predyspozycji chętnego oraz wolnych miejsc w grupach. Do grupy młodszej nabór zaczyna się od lat 6, za wyjątkiem dzieci, które już w roku ubiegłym przystąpiły do zespołu.

 

IV

Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:

 

 1. chęć rozwijania zainteresowań tanecznych,
 2. koordynacja ruchowa
 3. poczucie rytmu
 4. umiejętność koncentracji na zajęciach
 5. odpowiednie zachowanie
 6. umiejętność pracy w grupie
 7. odpowiedni strój i obuwie (baleriny lub tenisówki) do zajęć, odpowiednia fryzura (upięte włosy)
 8. tolerancja
 9. systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
 10. udział w pokazach i konkursach zgodnie z harmonogramem pracy zespołu.
 11. deklaracja rodzica, podpisana po zapoznaniu się z regulaminem grupy tańca mażoretkowego (podpis jest równoznaczny z akceptacją reguł zawartych w regulaminie).

 

V

 Prawa członków zespołu tańca mażoretkowego:

 1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez zespół i dla zespołu.
 2. Aktywne uczestnictwo w programowych zajęciach zespołu (próby, występy, konkursy i festiwale, warsztaty).
 3. Świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego.
 4. Możliwość zaproponowania muzyki do układów choreograficznych
 5. Dbałość o estetykę stroju i fryzury na zajęciach.
 6. Domaganie się pokwitowania wniesionej za uczestnictwo w zajęciach opłaty.

 

VI

Obowiązki członków zespołu tańca mażoretkowego:

 1. Wykonywać polecenia instruktorów.
 2. Wnosić opłaty do 10-go dnia każdego miesiąca za przynależność do zespołu.
 3. W razie potrzeby pokryć częściowo koszty kostiumu scenicznego należącego do Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
 4. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/dresu/rekwizytu należącego do Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 5. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne dresy oraz wszelkie rekwizyty należące do Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 6. Dbać o młodszych członków zespołów zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach.
 7. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu.
 8. Dbałość o estetykę stroju i fryzury na zajęciach.
 9. Świadome i konsekwentne podnoszenie swojego indywidualnego poziomu artystycznego.
 10. Aktywne uczestnictwo w programowych zajęciach zespołu (próby, występy, konkursy i festiwale, warsztaty).
 11. Obecność na próbach i występach.
 12. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.

 

VII

Podczas trwania zajęć a także i przerw zabrania się:

 1. opuszczania terenu zajęć tj. budynku LOKiR w Leśnicy
 2. używania wulgarnych słów, żucia gumy
 3. nietolerancji wobec pozostałych członków zespołów i instruktora
 4. wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora
 5. noszenie łańcuszków, bransoletek, zegarków i długich kolczyków

 

VIII

 Rezygnację z przynależności do zespołów należy zgłosić bezpośrednio do instruktora oraz bezwzględnie zwrócić kostiumy sceniczne i uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.

 

IX 

Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:

 1. chorobą,
 2. potwierdzonym przypadkiem losowym.

Każda nieobecność musi być zgłoszona uprzednio do instruktora osobiście bądź telefonicznie przez członka lub rodzica. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach powoduje wykreślenie z listy.

 

X 

Uczeń jest pod opieką wykwalifikowanego instruktora od momentu rozpoczęcia zajęć. Po ich zakończeniu zostaje oddany pod opiekę rodzica bądź opiekuna. W razie nie wstawienia się rodzica bądź opiekuna na określoną godzinę w celu odebrania dziecka, pozostaje ono pod opieką pracownika domu kultury i czeka do momentu odbioru.

W czasie zajęć na Sali znajdują się tylko uczestnicy i instruktor.

 

XI

Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu na arenie międzynarodowej. 
W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:

 1. Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
 2. Przydatność w realizacji programu artystycznego.
 3. Aktywność na zajęciach.
 4. Nieprzekraczalna liczba nieobecności lub spóźnień ustalona przez kierownictwo zespołu.
 5. Odpowiednie zachowanie.
 6. Dobry stan zdrowia.

Listę kandydatów na wyjazd ustala instruktor zespołu. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.

 

XII

Za ewidentne i świadome naruszenie regulaminu członek zespołu może być ukarany:

 1. ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych,
 2. zawieszeniem w prawach członka,
 3. wezwaniem rodziców,
 4. skreśleniem z listy członków zespołów,
 5. skreśleniem z listy osób wyjeżdżających na występy zagraniczne.

 

XIII

Kierownictwo zespołu może dokonywać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.