Dziś jest: piątek, 18-06-2021
Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli

Regulamin korzystania ze świetlic i klubów

Zarządzenie nr 1/11

Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze Świetlic i Klubów Wiejskich na terenie działania Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

 

Zgodnie z treścią § 8 pkt 4 Statutu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy nr VI/26/03 z dn. 30.01.2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Regulamin korzystania ze Świetlic i Klubów Wiejskich na terenie działania Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

§ 2.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Załącznik do zarządzenia nr 1/11

Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

z dnia 31 stycznia 2011 r.

 

Regulamin korzystania ze Świetlic i Klubów Wiejskich na terenie gminy Leśnica 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Świetlica i Klub Wiejski jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 2. Administratorem świetlic i klubów jest Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji.
 3. Godziny otwarcia świetlicy oraz klubu określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnych ze statutem LOKiR-u oraz do potrzeb mieszkańców.
 4. Gospodarze świetlic i klubów, działają na podstawie pisemnej umowy z Leśnickim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji.
 1. GOSPODARZE ŚWIETLIC I KLUBÓW
 1. Do obowiązków gospodarza świetlic i klubów należy:
  1. utrzymywanie stałego kontaktu z LOKiR-em,
  2. utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz podmiotami       działającymi na terenie działania świetlicy i klubów,
  3. dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy i klubów,
  4. ogrzewanie obiektu, dbanie o urządzenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,
  5. udostępnienie świetlicy, klubu zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy bądź klubu, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy, klubu po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,
  6. współorganizowanie imprez środowiskowych,                                 
  7. informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,
  8. zgłaszanie do administratora: usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne),
  9. prowadzenie rejestru działalności świetlicy, klubu oraz rejestru udostępnienia obiektu,
  10. opiekun świetlicy, klubu ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy bądź klubu.
 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY I KLUBU

1. Ze świetlicy oraz klubu korzystać mogą:

 1. Dzieci i młodzież z terenu Gminy Leśnica w ramach zajęć prowadzonych przez instruktorów z ramienia LOKiR-u, bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby dorosłej, w godzinach otwarcia świetlicy, klubu.
 2. Członkowie zebrania wiejskiego i sołtys zgodnie ze statutem sołectwa.
 3. Członkowie Klubów Sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń sportowych.
 4. Członkowie Klubu Seniora, DFK i innych organizacji oraz kół zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć.
 5. Członkowie OSP z Gminy Leśnica w ramach działalności statutowej OSP.
 6. Mieszkańcy Gminy Leśnica w ramach zorganizowanych i zaakceptowanych przez LOKiR inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy okolicznościowe i inne).
 7. Osoby i podmioty w celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawie zgody podpisanej przez Dyrektora LOKiR-u (komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia itp.).
 8. Wynajem na cele komercyjne i prywatne odbywa się odpłatnie wg cennika zatwierdzonego przez Dyrektora LOKiR-u, w przypadkach uzasadnionych i nieuwzględnionych w cenniku Dyrektora LOKiR-u może udostępnić świetlicę bądź klub w drodze indywidualnych uzgodnień.
 1. Osoba, której udostępniona jest świetlica bądź klub ponosi odpowiedzialność za zniszczenia mienia, w tym za działania osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.
 2. Za podpisywanie umów i pobieranie opłat za wynajmowanie świetlicy i klubu odpowiedzialny jest LOKiR.
 3. Na cele prywatne i komercyjne osoby i podmioty zainteresowane mogą rezerwować terminy korzystania z obiektu z wyprzedzeniem w formie pisemnej w LOKiR-ze, w dni robocze w godz. 8.00 - 15.30 tel./fax. 77/4615391.
 1. Imprezy o charakterze zorganizowanym (płatne i bezpłatne), winny być zgłoszone do harmonogramu, prowadzonego przez LOKiR. Zgłoszenie winno zawierać:
  1. organizatora przedsięwzięcia (dane, adres, tel.),
  2. osobę odpowiedzialną (osoba powyżej 18 lat),
  3. przewidywaną ilość osób,
  4. czas oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie.
 1. ZAJĘCIA STATUTOWE LOKiR
 1. W świetlicy, klubie wiejskim zajęcia prowadzą instruktorzy LOKiR-u oraz inne upoważnione osoby.
 2. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez LOKiR jest dobrowolne.
 3. Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU UCZESTNIKA zajęć w świetlicy bądź klubie wiejskim.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Imprezy, zebrania o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do harmonogramu świetlicy, klubu prowadzonego przez LOKiR i opiekuna obiektu.
 2. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż., dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.
 3. Regulamin świetlicy bądź klubu wiejskiego wchodzi w życie z dniem podpisania.