Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Kluby Wiejskie

Kluby Wiejskie i Świetlice

Kluby Wiejskie i Świetlice - oferują gry i zabawy, bilard, komputery, zajęcia plastyczne, szachy, warcaby, konkursy, tenis stołowy, karaoke, studio piosenki i inne.


Klub w Górze Św. Anny
- czynny: ponidziałek od 16.00 do 18.00

gospodarz: Krzysztof Walusz

Klub i filia Biblioteki w Raszowej
- czynny:  wtorek od 16.00 do 20.00 

gospodarz: Maria Reinert

Klub w Zalesiu Śl.
- czynny w piątek od 16.00 do 20.00

gospodarz: Grażyna Bochynek


Klub w Dolnej
- czynny: czwartek - piątek  od 17.00 do 20.00

gospodarz: Beata Sobota


Klub w Łąkach Kozielskich
gospodarz: Łukasz Kwoczała


Klub w Lichynii
- gospodarz Agnieszka Milicz

Klub w Kadłubcu
- gospodarz Krzysztof Pospieschczyk

Klub w Krasowej
- gospodarz Józef Szerlowski

Klub w Porębie
- gospodarz Małgorzata Pisarska

Klub w Wysokiej
- gospodarz Krystyna Skowronek

Świetlica dla mieszkańców w Leśnicy
- czynna: wtorek - piątek od 16.00 do 20.00

 gospodarz: Maria Czeczor

- w świetlicy odbywają się próby Studia Wokalnego Bis. Instruktorzy: Aleksandra Mikołajczyk i Jarosław Bednarek.

- w każdą środę w godz. 18.00-20.00 w świetlicy odbywają się próby Grupy Śpiewaczej Frohsinn. Instruktor: Waldemar Dworaczek, kierownik: Maria Czeczor.

- w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00 odbywają się spotkania człoknów PZERiI koło Leśnica.

- co drugi czwartek w godz. 15.00-18.00 w świetlicy odbywają się spotkania emerytów z Koła DFK Leśnica.


Regulamin uczestnika zajęć w Świetlicy, Klubie Wiejskim

 1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się wobec gospodarza świetlicy, klubu instruktorów zajęć oraz innych uczestników.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na stanie świetlicy, klubu również przez inne osoby, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym gospodarza świetlicy, klubu.
 3. Zabrania się przychodzenia do świetlicy, klubu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 4. Na terenie świetlicy, klubu nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.
 5. Mienie należące do świetlicy bądź klubu (zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy, klubu.
 6. Gospodarz świetlicy, klubu może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy, klubu w przypadku, gdy:
 • uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec gospodarza świetlicy, klubu instruktora lub innego uczestnika zajęć,
 • uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora, gospodarza świetlicy, klubu lub innych uczestników zajęć,
 • zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków odurzających,
 • uczestnik na terenie świetlicy, klubu spożywał będzie alkohol, palił papierosy lub zażywał środki odurzające,
 • uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy, klubu.

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ŚWIETLICY LUB KLUBU

Do obowiązków gospodarza świetlicy lub klubu należy:

 1. utrzymywanie stałego kontaktu z LOKiR-em,
 2. utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz podmiotami działającymi na terenie działania świetlicy i klubów,
 3. dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy i klubów,
 4. ogrzewanie obiektu, dbanie o urządzenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,
 5. udostępnienie świetlicy, klubu zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy bądź klubu, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy, klubu po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,
 6. współorganizowanie imprez środowiskowych,         
 7. informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,
 8. zgłaszanie do administratora: usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne),
 9. opiekun świetlicy, klubu ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy bądź klubu.
 10. utrzymywanie stałego kontaktu z LOKiR-em,
 11. utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz podmiotami działającymi na terenie działania świetlicy i klubów,
 12. dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy i klubów,
 13. ogrzewanie obiektu, dbanie o urządzenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz przyległym terenie,
 14. udostępnienie świetlicy, klubu zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy bądź klubu, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy, klubu po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,
 15. współorganizowanie imprez środowiskowych,         
 16. informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,
 17. zgłaszanie do administratora: usterek, awarii, potrzeb (opał, środki czystości, inne),
 18. opiekun świetlicy, klubu ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy bądź klubu.

We wszystkich Klubach i Świetlicach na terenie działania LOKiR-u obowiązuje Regulamin korzystania wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora LOKiR.

Regulamin korzystania ze świetlic i klubów


We wszystkich Klubach i Świetlicach na terenie działania LOKiR-u obowiązują opłaty za wynajem wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora LOKiR.
 

Zarządzenie w/s opłat za wynajem świetlic i klubów